Όροι χρήσης

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες διαδικτύου

Copyright © 2016 Tetragamma LIMITED - All Rights Reserved.

Όλα τα εμπορικά σήματα ή / και πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων νόμιμων κατόχων τους.

Ορισμοί

Σε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών

"Weblogic» και / ή «Εταιρία» ή / και «μας» και / ή «εμείς» σημαίνει TETRAGAMMA LIMITED.

"Διεθνές Δίκτυο» και / ή «Internet» και / ή «web» και / ή «δίκτυο»: είναι το δίκτυο των διασυνδεδεμένων συστημάτων πληροφορικής και διέπονται από το πρωτόκολλο TCP / IP ή / και άλλο πρωτόκολλο / α δικτύωσης.

«Λογαριασμός» σημαίνει ο λογαριασμός / οι που έχει / έχουν και υπάρχουν στη Weblogic, και / ή που πρόκειται να πραγματοποιηθούν με τη Weblogic, στο όνομα του χρήστη που αιτείται όπως λογαριασμός από μια εφαρμογή ή / και κοινοποίηση από το χρήστη προς τη Weblogic απο ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΧΡΟΝΟ. Αυτός ο λογαριασμός θα πρέπει να έχει πρόσβαση και / ή να συνδεθεί μέσω του Διαδικτύου, μόνο από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη στον οποίο Weblogic έχει χορηγήσει τέτοια άδεια.

«Χρήστης» και / ή «πελάτης» και / ή «εσείς» νοείται το πρόσωπο ή / και τα πρόσωπα, είτε φυσικά, χωρίς νομική προσωπικότητα ή άλλως, είτε νομικά πρόσωπα / εταιρίες οι οποίοι κατέχουν ένα ή περισσότερους λογαριασμό / ους και έχουν αποδεχτεί στους Όρους Χρήσης πριν από την παραγγελία των υπηρεσιών μας.

"Διαπιστευτήρια σύνδεσης" σημαίνει το ψευδώνυμο / α και / ή ο κωδικός πρόσβασης / οι που απαιτούνται για την επιτυχή σύνδεση με τα συστήματα μας.

"_at_" Σημαίνει @. Αυτό είναι ένα αναγκαίο μέτρο για την αποφυγή SPAM σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.

«Υπηρεσία» και / ή «πακέτο» και / ή «προσφορά» σημαίνει υπηρεσία ή / προϊόντα / ή προσφορές μας, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα μας.

"Ιστοσελίδα" σημαίνει η ηλεκτρονική ιστοσελίδα που φιλοξενείται σε έναν ή περισσότερους διακομιστές, και διατίθενται μέσω ενός δικτύου υπολογιστών.

"Username" σημαίνει το όνομα χρήστη που έχει εκχωρηθεί στο χρήστη από τη Weblogic.

"Password" σημαίνει ο κωδικός πρόσβασης που έχει εκχωρηθεί στο χρήστη από τη Weblogic.

«AUP» σημαίνει Acceptable Usage Policy / Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.

"E-mail" σημαίνει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

"Του / Της» σημαίνει του ή / και της ή / και της.

Η ιστοσελίδα www.weblogic.host είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία πληροφόρησης που παρέχεται από την Tetragamma LIMITED, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω.

Όροι

1. Η παρούσα σύμβαση αποδοχής φιλοξενίας είναι μεταξύ της Weblogic και το πρόσωπο / πρόσωπα που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας για υπηρεσίες φιλοξενίας, σε ιδιωτικό διακομιστή / ές της Weblogic, σε εικονικό ιδιωτικό διακομιστή / ες της Weblogic, σε cloud (σύννεφο) φιλοξενία, και σε colocation (συντοπισμό διακομιστών) υπηρεσίες και / ή σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή / και υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς. Η παρούσα συμφωνία είναι για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά για να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας μας πριν από την αγορά από οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

2. Οι υπηρεσίες της Weblogic και τα προϊόντα που προσφέρονται για χρήση από τον χρήστη υπόκειται στους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης και η Weblogic από καιρό σε καιρό μπορεί να υιοθετεί νέους όρους και θα ενημερώνει τον χρήστη με οποιοδήποτε τρόπο που η Weblogic κρίνει σκόπιμο.

3. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις από το πρόσωπο / α ή / και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών με πρόσβαση σε κάποια από τις υπηρεσίες ή / και προϊόντα που προσφέρονται στον χρήστη.

4. Όλοι οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση στον αποθηκευτικό χώρο τους και το εύρος ζώνης μεταφοράς κάθε μήνα. Οι χρήστες που υπερβαίνουν τα όρια του λογαριασμού τους, θα παραλαμβάνουν email είτε ειδοποίηση από το σύστημα μας με την επιλογή είτε να αναβαθμίσουν το λογαριασμό τους ή να μειώσουν την κατανάλωση εύρους ζώνης ή / και την αποθήκευση. Εάν οι πελάτες εξακολουθούν να υπερβαίνουν το όριο τους, όπως προαναφέρθηκε, η Weblogic θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή τέτοιων καταχρήσεων .. Διατηρούμε το δικαίωμα αναστολής και / ή απαγορεύσης και / ή τερματίσμού του λογαριασμόυ / ους για συνεχή προβλήματα. Διατηρούμε το δικαίωμα της διαγράφής και / ή και τροποποιήσης από οποιαδήποτε και κάθε αρχείο / α και το όνομα αρχείου / α είναι υπεύθυνο / α για ένα τέτοιο πρόβλημα. Διατηρούμε το δικαίωμα να μηδενικής (null) διευθύνσεις IP διαδρομής (που το καθιστά μη διαθέσιμο για χρήση) ή / και αποσύνδεση συστημάτων πληροφορικής από οποιαδήποτε και όλα τα δίκτυα υπό τον έλεγχό μας, για την ασφάλεια του δικτύου μας ή / και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή / και τους πελάτες.

5. Η Weblogic διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει οποιαδήποτε και όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του λογαριασμού, στον χρήστη. Η σωστή λειτουργία του λογαριασμού θα καθοριστεί μόνο από τη Weblogic. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε επιβαρύνσεις, όπως ορίζεται στην ιστοσελίδα μας.

Πληρωμές

6. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις που οφείλονται στο λογαριασμό από τη στιγμή που καθιερώθηκε με το χρόνο που ο χρήστης γνωστοποιεί στη Weblogic σε σχέση με την παράγραφο 19 παρακάτω, για να ζητήσει τον τερματισμό των υπηρεσιών. Κάθε λογαριασμός που δεν έχει ανανεωθεί / ενημερωθεί μέσα σε δύο εβδομάδες (14 ημέρες) από την ανακοίνωση e-mail ή υπερβαίνει αυτό το χρονικό πλαίσιο με οποιονδήποτε τρόπο υπόκειται σε αναστολή.

7. Οι ειδοποιήσεις Ανανέωσης αποστέλονται δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την πραγματική ημερομηνία ανανέωσης του λογαριασμού / ους σας.

8. Όλοι οι λογαριασμοί για να συσταθούν προπληρώνονται.

9. Η Weblogic διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει / τιμή /ες του προϊόντος μας / ανά πάσα στιγμή.

10. Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται σε Ευρώ, που είναι ένα από τα επίσημα νόμισμα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και Ευρώπης. Η WebLogic μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να δέχεται πληρωμές και σε άλλα νομίσματα.

11. Ο κύκλος χρέωσης συγκεκριμένου χρήστη προϊόντος / υπηρεσίας αντιστοιχεί στο μήκος σύμβασης που είχε αρχικά επιλεγεί κατά την εγκατάσταση. Ο λογαριασμός του χρήστη θα ανανεώνεται αυτόματα σε αυτό το κύκλο χρέωσης, εκτός αν ακυρωθεί πριν από τη λήξη χειρωνακτικά.

12. Εάν ακυρώσετε έναν λογαριασμό μέσα στο μηνιαίο κύκλο χρέωσης Weblogic δεν μπορεί να επιστρέψει οποιεσδήποτε πληρωμές που γίνονται πριν από το μήνα αυτό.

13. Όλες οι πληρωμές δεν επιστρέφονται μόλις οι 30 ημέρες εγγύησης επιστροφής χρημάτων έχουν περάσει. Όλες οι πληρωμές δεν επιστρέφονται αν ο χρήστης παραβιάζει τους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας ή / και την Πολιτική Αποδεκτής χρήσης.

Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

14. Έχετε το δικαίωμα να διεκδικήσετε την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών, η εγγύηση επιστροφής χρημάτων πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

15α. Θα πρέπει να την αιτηθείτε / ζητήσετε κατά τη διάρκεια των πρώτων 14 ημερών από τη χρήση των υπηρεσιών μας.

15β. Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.

16. Οι ειδικές προσφορές μας εξαιρούνται από την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών.

17. Εάν ένα όνομα τομέα (domain) έχει συμπεριληφθεί ως μέρος της υπηρεσίας / προϊόντος / πακέτου η αξία του / των εν λόγω όνομα τομέα (domain) δεν θα επιστρέφεται. Μπορείτε, ωστόσο, να αποζημιωθείτε για το υπόλοιπο του κόστους.

ακύρωση, αναστολή και πρόωρος τερματισμός

18. Οι χρήστες πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ποσότητα των υπηρεσιών που αγοράζονται βασίζεται σε συμφωνία του χρήστη να πληρώσει την αμοιβή για την αρχική περίοδο ή ανανέωση των όρων.

19. Οι αιτήσεις ακύρωσης των προϊόντων / υπηρεσιών της Weblogic Θα πρέπει να γίνουν μέσω e-mail στο sales_at_weblogic.biz ή / και το σύστημα υποστήριξης της Weblogic.

20. Η Weblogic διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει και / ή να τερματίσει έναν λογαριασμό εάν η χρήση του παραβαίνει τους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης χωρίς προειδοποίηση ή / και προειδοποίηση προς το χρήστη. Καμία επιστροφή των τελών που καταβάλλονται δε θα υπάρχει αν ο λογαριασμός τερματιστεί λόγω παραβίασης των Όρων Χρήσης μας και της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης της υπηρεσίας.

21. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Weblogic μπορεί να αναστείλει ή / και να τερματίσει τις υπηρεσίες της προς τον Πελάτη χωρίς προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη σε περίπτωση που: (i) η Weblogic εύλογα πιστεύει ότι οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται στην παραβίαση της AUP? (Ii) ο Πελάτης δεν συνεργαστεί με οποιαδήποτε λογική διερεύνηση τυχόν πιθανή παραβίαση της AUP? (Iii) η Weblogic πιστεύει εύλογα ότι η αναστολή της υπηρεσίας είναι αναγκαία για την προστασία του δικτύου της ή άλλων πελατών της, ή (iv) όπως ζητήθηκε από την επιβολή του νόμου ή κανονιστικού οργανισμού.

22. Η συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί από τον Πελάτη πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου ή κάθε ανανέωση χρόνου χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη εάν η Weblogic αποτύχει με ένα υλικό τρόπο την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας και δεν μπορεί να διορθώσει το πρόβλημμα / αποτυχία μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του Πελάτη που περιγράφει το πρόβλημμα / αποτυχία στην εύλογη λεπτομέρεια. Η συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί από την Weblogic πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου ή κάθε ανανέωση χρόνου χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη ως εξής: (i) σε πέντε (5) ημέρες εάν ο Πελάτης έχει καθυστερήσει στην καταβολή οποιουδήποτε ποσού που οφείλεται βάσει τη συμφωνία; (Ii) Ο πελάτης παραβαίνει ουσιωδώς οποιαδήποτε άλλη διάταξη της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της AUP, και αποτυγχάνει να διορθώσει / θεραπεύσει την παραβίαση εντός τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση από την Weblogic περιγράφοντας την παράβαση στην εύλογη λεπτομέρεια? (Iii) κατά μία (1) ημερών, εάν η Υπηρεσία του Πελάτη χρησιμοποιείται κατά παράβαση ενός υλικού όρου της AUP πάνω από μία φορά, ή (iv) κατά μία (1) τουλάχιστον ημέρες αν παρατηρηθεί ότι ο Πελάτης παραβιάζει το τμήμα 5 (Στοιχεία Πελάτη) της παρόντος Συμφωνίας. Κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία μετά από πέντε (5) ημέρες εκ των προτέρων, εάν το άλλο μέρος παραδέχεται αφερεγγυότητας, κάνει μια εργασία προς όφελος των πιστωτών της, τα αρχεία για την πτώχευση ή παρόμοια προστασία, δεν είναι σε θέση να πληρώσει τα χρέη όταν αυτές γίνουν απαιτητές, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ή του δέκτη διόρισε το σύνολο ή ένα σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, ή συνάπτει συμφωνία για την επέκταση ή αναπροσαρμογή όλων ή ουσιαστικά το σύνολο των υποχρεώσεών του.

Κατάχρηση

23. Οποιαδήποτε και όλες οι επιτυχείς ή / και ανεπιτυχείς προσπάθειες να μειώσουν την ικανότητα επεξεργασίας των συστημάτων μας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, ικανότητα επεξεργασίας, ικανότητα εύρους ζώνης του δικτύου, να υπονομεύσουν και / ή να προκαλέσουν βλάβη σε ένα σύστημα υπολογιστή, διακομιστή, ιστοσελίδα, δίκτυο, εξοπλισμού δικτύου ή / και να προκαλέσουν βλάβη στον πελάτη / τους πελάτες της Weblogic απαγορεύεται αυστηρά. κατάχρηση υπολογιστή επεξεργασία και / ή την κατάχρηση χώρου στο δίσκο και / ή την κατάχρηση εύρους ζώνης του δικτύου απαγορεύεται αυστηρά.

24. Η Weblogic θα αναλάβει άμεση δράση ενάντια σε οποιαδήποτε χρήση ή απόπειρα χρήσης ενός λογαριασμού στο Διαδίκτυο ή τον υπολογιστή χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη. Τέτοιες προσπάθειες περιλαμβάνουν "Εξαπάτηση Διαδικτύου" (εξαπάτηση ανθρώπων για απόκτηση τους κωδικών πρόσβασης), την κλοπή κωδικού πρόσβασης, σάρωση τρύπα ασφαλείας, κ.λπ.

25. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των λογαριασμών ή των υπολογιστών από το χρήστη, έστω και αν η επίθεση λογαριασμού ή ο υπολογιστής ανήκει στην Weblogic, θα οδηγήσει σε προσφυγή κατά του χρήστη. Πιθανές δράσεις περιλαμβάνουν προειδοποιήσεις, αναστολή λογαριασμού και / ή απαγόρευση ή / και ακύρωση, καθώς και αστικές ή / και ποινικές νομικές ενέργειες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της επίθεσης.

26. Ο χρήστης ή ο πελάτης δεν μπορεί να τρέξει IRC, bots στους κοινούς διακομιστές. Απαράδεκτη χρήση σε κάποιο από τα προϊόντα ή / και υπηρεσίες που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε μας: online καζίνο, συστημάτα τυχερών παιχνιδιών, μαζικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επισυναπτώμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, newsgroup spamming, ανεβάσμα scripts (Rappidleach), πορνογραφικό περιεχόμενο, παράνομο περιεχόμενο , παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραβίαση εμπορικού σήματος, τοποθεσίες warez (συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων από και προς), cracks, σειριακούς αριθμούς προγραμμάτων, proxy-relaying, link farming (μεμωνομενα ή με χρήση κώδικα), link grinding, σύνδεση μόνο σε ιστοσελίδες, spamdexing, FFA (Free-For-All) και / ή οτιδήποτε άλλο που καθορίζεται από την Weblogic όπου είναι απαράδεκτη η χρήση των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της κατάχρησης των πόρων των διακομιστών.

27. Όλες οι εφαρμογές web ή / και scripts ή και κώδικας που είναι μη ανανεωμένα και ενεργά δημιουργώντας πρόβλημμα θα τερματιστούν άμεσα ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή / και ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος και πρέπει να προσέχει τις web-based εφαρμογές και scripts / κώδικα σε τακτική βάση για να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την ενημέρωσή τους, επ αόριστον.

28. Η Weblogic διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει ή / και αναβάθμιζει χωρίς προειδοποίηση ή / και ειδοποίηση προς το χρήστη, οποιεσδήποτε και όλες τις εφαρμογές web και / ή scripts και / ή το λογισμικό ή / και κώδικα ή / και υλικό. Η WebLogic δεν θα θεωρηθεί / θεωρείτε υπεύθυνη για οποιαδήποτε ευθύνη και / ή ζημιά που προκαλείται από οποιαδήποτε τέτοια ενημέρωση.

29. Κάθε λογαριασμός / οι μπορεί να τερματιστούν άμεσα εάν περιλαμβάνει ή έχει συνδέσμουςς με κάποιο από το ακόλουθο / α περιεχόμενο /α :

α) υλικό που είναι κατάφωρα προσβλητικό για την διαδικτυακή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων κραυγαλέα έκφραση της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού, του μίσους, ή βωμολοχίες. Την προώθηση ή την παροχή εκπαιδευτικών πληροφορίων σχετικά με παράνομες δραστηριότητες. Προώθηση σωματικής βλάβης ή βλάβη κατά ομάδων ή μεμονωμένων.
β) υλικό που περιέχει άσεμνο γυμνό ή πορνογραφικό υλικό.
γ) υλικό που εκμεταλλεύεται τα παιδιά κάτω των 18 ετών.
δ) ενεργείες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς πειρατικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συνδέσμους σε τέτοια προγράμματα. πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη του κατασκευαστή-εγκατεστημένο αντίγραφο-προστασία των συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των σειριακών αριθμών εγκατάστασης ή εγγραφή για προγράμματα λογισμικού, ή οποιοδήποτε είδος των λογισμικών για hacking / cracking.

30. Εάν ένα υλικό με πνευματικά δικαιώματα ή / και των εμπορικών σημάτων βρίσκεται στα συστήματά μας και αν είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων και / ή ο ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος και επιθυμείτε για τα πνευματικά δικαιώματα ή / και εμπορικό σήμα το υλικό να αφαιρεθεί από τα συστήματά μας σας παρακαλούμε να στείλετε μια αναφορά του προβλήματος στο abuse_at_weblogic.host.

31. Η Weblogic διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει και / ή να προσθέσει και / ή να καταργήσει στοιχεία από την παράγραφο 23 και / ή της παραγράφου 26, ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον χρήστη.

32. Η Weblogic θα είναι ο μοναδικός κριτής ως προς το τι είναι ένας χώρος στο δίσκο με κατάχρηση.

33. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της χρήσης του χώρου στο δίσκο του. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την αναβάθμιση του χώρου στο δίσκο μέσω e-mail στο sales_at_weblogic.com ή / και μέσω του συστήματος υποστήριξης μας. Ο χρήστης μπορεί επίσης να αναβαθμίσει / το πακέτο φιλοξενίας του μέσα από το λογαριασμό του ως πελάτης της Weblogic.

34. Η Weblogic διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί μια αναβάθμιση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 33, εφόσον Weblogic πιστεύει ότι μια τέτοια αναβάθμιση δεν είναι απαραίτητη ή / και παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή / και την Πολιτική Αποδεκτής χρήσης.

35. Οι υπηρεσίες μας δεν παρέχονται ως αποθηκευτικός χώρος offsite backup για ηλεκτρονικά αρχεία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται ως αποθηκευτικός χώρος για έγγραφα διαδικτύου (web). Εάν ο χρήστης παραβιάζει αυτήν την κατάσταση, ο χρήστης θα ειδοποιηθεί και σε 48 ώρες πρέπει να διορθώσει το πρόβλημα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα έχει ως αποτέλεσμα ο χρήστης να χρεωθεί παραπάνω για τη σωστή λειτουργία των συστημάτων μας.

36. Η Weblogic διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει αμέσως και / ή να τερματίσει το λογαριασμό σε περίπτωση σοβαρής κατάχρησης εύρους ζώνης, χωρίς προειδοποίηση ή / και προηγούμενη κοινοποίηση προς τον χρήστη.

37. Η Weblogic θα είναι ο μοναδικός κριτής ως προς το τι είναι σοβαρή κατάχρηση εύρους ζώνης.

38. Η κίνηση δεδομένων θα είναι ανεξέλεγκτη μέχρι ο χρήστης να φτάσει το ποσό / μερίδιο (quota) της ποσόστωσης που διατίθεται στο συγκεκριμένο πακέτο του χρήστη. Η WebLogic θα είναι ο μοναδικός κριτής ως προς το τι είναι παραβίαση της διάταξης αυτής.

39. Η Weblogic θα είναι ο μοναδικός κριτής ως προς το τι είναι κατάχριση επεξεργασίας του υπολογιστή.

40. Εμπορικές διαφημίσεις ("spam") δεν επιτρέπονται στο e-mail, και θα οδηγήσει σε κατάργηση του λογαριασμού. Η WebLogic υιοθετεί μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής σε SPAM που προέρχονται από τους servers της ή για spam διαφήμιση των τομέων που φιλοξενείται εντός του δικτύου μας. Αν βρεθεί, ο λογαριασμός σας ενδέχεται να διαγραφεί.

41. Οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν επιτρέπονται: SPAM, το οποίο περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτό, μαζική αλληλογραφία εμπορικής διαφήμισης, ενημερωτικές ανακοινώσεις, αιτήματα φιλανθρωπίας, αναφορές για υπογραφές, και πολιτικά ή θρησκευτικά φυλλάδια (τέτοια μηνύματα μπορούν να σταλούν μόνο σε όσους που το έχουν ζητήσει ρητά από τον τομέα σας). Αλλαγή ή αφαίρεση κεφαλίδας (Forging) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - κάθε τομέα αποστολής stealth spam θα καταργηθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς επιστροφή χρημάτων. Στέλνοντας πολλαπλά αντίγραφα του ίδιου ή ουσιαστικά παρόμοιο μήνυμα με την πρόθεση να διαταράξει ένα διακομιστή ή λογαριασμό ("βομβαρδισμό mail") Spamming Ομάδες συζήτησης: Εμπορικές διαφημίσεις είναι ανεπιθύμητοι στις περισσότερες ομάδες Usenet συζήτησεων και στις περισσότερες λίστες e-mail. Ακατάλληλη ανάρτηση μπορεί να οδηγήσει σε κατάργηση λογαριασμού. Δείτε το καταστατικό της ομάδας συζήτησης ή την ταχυδρομική λίστα για το αν η διαφήμιση επιτρέπεται ή όχι. Στέλνοντας ένα μήνυμα σε πολλούς διαφορετικούς εκτός θέματος ομάδων συζήτησης, είναι ιδιαίτερα ανήθικη και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοια. Το ηλεκρονικό ταχυδρομείο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την παρενοχλήση ή να εκφοβίσει άλλους. Παρενόχληση, είτε μέσω της γλώσσας, ή της συχνότητας των μηνυμάτων, ή το μέγεθος των μηνυμάτων, απαγορεύεται. Η αποστολή ενός ενιαίου ανεπιθύμητο μήνυματος μπορεί να θεωρηθεί παρενόχληση. Εάν ένας παραλήπτης ζητήσει να σταματήσετε να λαμβάνετε e-mail, δεν πρέπει να στείλετε στο συγκεκριμένο άτομο περαιτέρω μηνύματα.

42. Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες άλλου παρόχου για την προώθηση ενός δικτυακού τόπου που φιλοξενείται από ή μέσω της Weblogic ("spamvertising"), τότε οι διατάξεις της παραπάνω πολιτικής, εφαρμόζονται ως εάν το SPAM εστάλη μέσω των διακομιστών μας.

43. Κάθε κοινόχρηστος λογαριασμός φιλοξενίας έρχεται με το δικό του CGI-BIN. Είστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε σενάρια CGI που επιθυμείτε, ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιοδήποτε κώδικα CGI που επηρεάζει την κανονική λειτουργία του κοινόχρηστου διακομιστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

44. Όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε διακομιστές της Weblogic πρέπει να σας ανήκουν νομικά και να συνοδεύονται με έγκυρη άδεια ή / και τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτό περιλαμβάνει και δεν περιορίζετε σε MP3, AVI, MID, MIDI, MPG, MPEG, MOV, EXE, ISO. Εάν ανακαλύψουμε οποιοδήποτε αρχείο χωρίς άδεια ή / και παράνομα αρχεία μέσα στο λογαριασμό χρήστη, τα αρχεία θα διαγραφούν άμεσα και θα οδηγήθούμε σε αστικές ή / και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον του χρήστη.

45. Υλικά προσιτά σε σας μέσω των υπηρεσιών της Weblogic μπορεί να υπόκεινται σε προστασία κάτω απο τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ή νόμοι που προστατεύουν τα εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά και αποκλειστικές πληροφορίες. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τον ιδιοκτήτη των εν λόγω δικαιωμάτων, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Weblogic ή τους διακομιστές ή το δικτύο της Weblogic με τρόπο που θα παραβιάζει, ή υπεξαιρεί οποιαδήποτε τέτοια δικαιώματα, σε σχέση με οποιοδήποτε υλικό που έχετε πρόσβαση ή λαμβάνετε μέσω του δικτύου της Weblogic. Εάν χρησιμοποιείτε ένα όνομα τομέα σε σχέση με την Weblogic ή παρόμοια υπηρεσία, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί το εν λόγω όνομα τομέα κατά παράβαση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, σήματος υπηρεσιών, ή παρόμοια δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

46. Οι πελάτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο της Weblogic με μια προσπάθεια να παρακάμψουν τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη ή την ασφάλεια οποιουδήποτε κεντρικού υπολογιστή, δικτύου ή λογαριασμού. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά, πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για εσάς, συνδεθείτε σε ένα διακομιστή ή λογαριασμό που δεν επιτρέπεται ρητά να έχετε πρόσβαση, κατάχρηση κωδικού πρόσβασης, παραβίαση της ασφάλειας άλλων δικτύων σε αναζήτηση της αδυναμίας, ή παραβίαση οποιουδήποτε άλλου οργανισμού πολιτικής ασφάλειας. Δεν μπορείτε να επιχειρήσετε να παρέμβετε ή να αρνηθείτε την υπηρεσία σε οποιονδήποτε χρήστη, host, ή δίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά, flooding, βομβαρδισμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή άλλες εσκεμμένες προσπάθειες για να υπερφορτώσει ή να διακοπεί η λειτουργία ενός κεντρικού υπολογιστή ή το δίκτυο. Η WebLogic θα συνεργαστεί πλήρως με τις έρευνες για τις παραβιάσεις των συστημάτων ή την ασφάλεια του δικτύου και σε άλλες περιοχές, περιλαμβανομένης της συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου στην έρευνα ύποπτων ποινικών παραβάσεων. Οι χρήστες που παραβιάζουν την ασφάλεια του συστήματος ή του δικτύου μπορεί να επιφέρουν ποινική ή αστική ευθύνη. Η WebLogic διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει και / ή να απαγορεύουν και / ή να τερματίσει οποιονδήποτε λογαριασμό παραβιάζει την παρούσα παράγραφο χωρίς προειδοποίηση ή / και προειδοποίηση προς το χρήστη.

47. Η Weblogic απαγορεύει ρητά τη χρήση των υπηρεσιών ή / και προϊόντων για οποιαδήποτε και όλες τις παράνομες δραστηριότητές.

48. Με εξαίρεση τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, η Weblogic ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη κρίση της Weblogic, μπορεί να αρνηθεί να λάβει ή / και να εκτελέσει οποιεσδήποτε οδηγίες και / ή να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή / και να παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία στο χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τις υπηρεσιες ή / και τα προϊόντα της Weblogic για νόμιμους σκοπούς και υπηρεσίες, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Weblogic για παράνομους σκοπούς ή για την υποστήριξη παράνομων δραστηριοτήτων. Διατηρούμε το δικαίωμα να συνεργαστoύμε με τις δικαστικές αρχές ή / και στους ζημιωθέντες τρίτους κατά τη διερεύνηση τυχόν υπόνοιες έγκλημα ή αστικές αδικίες. Αν κάτι δεν είναι νόμιμο στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον υπόλοιπο πλανήτη, δεν επιτρέπεται να διαμένει στους διακομιστές μας. Μετάδοση, διανομή ή αποθήκευση οποιουδήποτε υλικού κατά παράβαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κανονισμού απαγορεύεται. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζει υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιούνται χωρίς την κατάλληλη άδεια, και το υλικό που είναι άσεμνο, δυσφημιστικό, αποτελεί παράνομη απειλή ή παραβιάζει νόμους ελέγχου εξαγωγών. Παραδείγματα μη αποδεκτό περιεχόμενο ή συνδέσμους: «πειρατικά Warez», OGG, AVI, MPEG, ISO, "προγράμματα ή αρχεία Hacker", "Αντίγραφα Copyrighted ψηφιακής ταινίας (DivX)" και "χωρίς άδεια MP3". Ο καθορισμός των οποιωνδήποτε υλικών, όπως όπως περιγράφεται παραπάνω επαφίεται εξ ολοκλήρου στη διακριτική ευχέρεια της Weblogic.

49. Εάν βρεθεί παράνομο περιεχόμενο ο χρήστης / ο λογαριασμός θα ανασταλεί και / ή θα τερματίζεται. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η Weblogic μπορεί να αποκαλύψει οποιαδήποτε και όλα τα στοιχεία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων και της διεύθυνσης IP, το ιστορικό του λογαριασμού, η χρήση του λογαριασμού, κλπ σε οποιοδήποτε μέσο επιβολής του νόμου που κάνει γραπτή αίτηση χωρίς προηγούμενη ή / και την περαιτέρω συναίνεση ή / και κοινοποίηση.

Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης

50. Ο πελάτης / ες συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας κάτω από την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης που είναι εδώ και ενσωματώνετε με την παρούσα σύμβαση. Οι πελάτες συμφωνούν ότι η Weblogic κρατά το δικαίωμα να αλλάξει την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης AUP σε κάθε στιγμή ώστε να ανταποκρινετε στα πρότυπα και τους νόμους φιλοξενίας διαδικτύου. Οι τροποποιήσεις της AUP θα γίνονται με ειδοποιήσεις από την Weblogic στον Πελάτη ότι μια τροποποίηση έχει γίνει είτε από τα κοινωνικά δίκτυα, είτε απο την ιστοσελίδα είτε απο το blog, ή την πρώτη ημέρα κάθε ανανέωσης στους Όρους Χρήσης. Ο Πελάτης συμφωνεί να συνεργαστεί με την Weblogic για κάθε λογική διερεύνηση ή τυχόν πιθανή παραβίαση της AUP. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της Weblogic και του Πελάτη σχετικά με την ερμηνεία της AUP, η εμπορική λογική ερμηνεία της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης της Weblogic θα επικρατεί.

51. Ο Πελάτης / ες είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των παρεχόμενων διαπιστευτήριων σύνδεσής τους ή / και άλλες πληροφορίες. Ο πελάτης / ες πρέπει να κάνουμε τα πάντα που πενάνε από το χέρι τους για να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την πρόληψη της αποκάλυψης των διαπιστευτηρίων σύνδεσης ή / και άλλες πληροφορίες σε τρίτους. Μια αποτυχία επαρκούς ασφαλούς σύνδεσης με τα διαπιστευτήρια ή / και άλλων πληροφοριών αποτελεί παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης της Υπηρεσίας και μπορεί να οδηγήσει στην άμεση αναστολή ή / και απαγορεύση ή / και τον τερματισμό του λογαριασμού.

52. Πελάτης / ες που πιστεύουν ότι ο λογαριασμός τους έχει παραβιαστεί είναι υπεύθυνοι για την άμεση ενημέρωση στην Weblogic με τη χρήση του συστήματος υποστήριξης ή / και e-mail στο abuse_at_Weblogic.host. Η μη κοινοποίηση αυτού συνιστά παραβίαση των Όρων Χρήσης της Υπηρεσίας και μπορεί να οδηγήσει στον άμεσο τερματισμό του λογαριασμού.

Πληροφορίες Πελατών

53. Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται στην Weblogic ότι οι πληροφορίες που ο ίδιος, αυτός ή αυτή έχει παράσχει και θα παρέχει στην Weblogic για τους σκοπούς της δημιουργίας και τη διατήρηση της υπηρεσίας είναι ακριβείς. Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται στην Weblogic ότι αυτός ή αυτή είναι τουλάχιστον 18 ετών. Η WebLogic μπορεί να επικαλεστεί τις οδηγίες του ατόμου που αναφέρονται ως πρωτεύων επικοινωνία πελατη σε σχέση με το λογαριασμό του πελάτη μέχρι Πελάτης νσ παράσχει γραπτή αλλαγή της πρωτεύων επικονωνίας σύμβασης πελάτη.

54. Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου προστατεύονται από διεθνείς πνευματικής ιδιοκτησίας και νόμους περί εμπορικών σημάτων. Ο ιδιοκτήτης των πνευματικών δικαιωμάτων και των εμπορικών σημάτων είναι η Weblogic, οι θυγατρικές της ή άλλοι τρίτοι δικαιοπάροχοι. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ιδιοκτησία των εγγεγραμμένων κατόχων τους. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, αναπαράγετε, αναδημοσίευσετε, μεταφόρτωσετε, δημοσίευσετε, μετάδωσετε ή διανέμετε, ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ, ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ / Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Μπορείτε να εκτυπώσετε και να κατεβάσετε τμήματα του υλικού από τις διαφορετικές περιοχές του δικτυακού τόπου μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση με την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε να μην αλλάξετε ή να διαγράψετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή κυριότητας από τα υλικά. Συμφωνείτε να χορηγήσετε στην WebLogic μια μη αποκλειστική, ατελώς, σε όλο τον κόσμο, διαρκή άδεια, με δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης αδείας, η αναπαραγωγής, διανομής, μετάδοσης, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, δημόσιας προβολής και δημόσιας εκτέλεσης οποιαδήποτε υλικά και άλλες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οι ιδέες που περιέχονται σε αυτήν για νέα ή βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες) που υποβάλλετε σε οποιοδήποτε δημόσια περιοχή του δικτυακού τόπου (όπως πίνακες ανακοινώσεων, φόρουμ και ομάδες συζήτησης) ή μέσω e-mail στη Weblogic, με όλα τα μέσα και σε οποιαδήποτε μέσα μαζικής ενημέρωσης γνωστή σήμερα ή που θα αναπτυχθεί στο μέλλον. Συμφωνείτε επίσης να χορηγήσετε στην WebLogic το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το όνομά σας σε σχέση με το υποβληθέν υλικό και άλλες πληροφορίες, καθώς και σε σχέση με όλες τις διαφημίσεις, το μάρκετινγκ και το διαφημιστικό υλικό που σχετίζονται με αυτά. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε καμία προσφυγή κατά της Weblogic για οποιαδήποτε υποτιθέμενη ή πραγματική παραβίαση ή υπεξαίρεση οποιουδήποτε δικαιώματος ιδιοκτησίας στην επικοινωνία σας με την Weblogic.

55. Ο Πελάτης συμφωνεί η ότι Weblogic μπορεί, χωρίς προειδοποίηση προς τον Πελάτη, (i) να έκθεσει στις αρμόδιες αρχές κάθε συμπεριφορά από τον Πελάτη ή οποιονδήποτε από τους πελάτες του Πελάτη ή τους τελικούς χρήστες που η Weblogic πιστεύει ότι παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, και (ii) να παρέχει κάθε πληροφορία που έχει σχετικά με τον πελάτη ή οποιονδήποτε από τους πελάτες του ή τους τελικούς χρήστες σε απάντηση μιας επίσημης ή ανεπίσημης αίτησης από την επιβολή του νόμου ή κανονιστικής αρχής ή απαντώντας σε επίσημη αίτηση σε μια αστική αγωγή που στο πρόσωπό του πληροί τις προϋποθέσεις για ένα τέτοιο αίτημα.

εγγύηση uptime

56. 99,9% εγγύηση uptime ισχύει για κάθε Πελάτη σε καλή οικονομική κατάσταση με την Weblogic κατά τη στιγμή της διακοπής υπηρεσίας.

57. Συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών (SERVICE LEVEL AGREEMENT «SLA») ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για την κοινόχρηστη φιλοξενία ΜΟΝΟ: η Weblogic προσπαθεί να έχει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας που διατίθενται για την πρόσβαση HTTP από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου 99,9% του χρόνου. Διακοπή λειτουργίας του δικτύου ("μη διαθεσιμότητα") ορίζεται ως απώλεια πακέτων 100% από την Weblogic απο τους πρωτεύοντες παρόχους (Backbone Providers). Ο χρόνος διακοπής μετριέται 10 λεπτά μετά την κοινοποίηση της αποτυχίας του δικτύου μέσω του online συστήματος υποστήριξης της Weblogic. Αν το ίδιο το σύστημα υποστήριξης είναι απρόσιτο, το αίτημα θα πρέπει να ξεκινήσει / σταλεί με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο support_at_weblogic.host.

58. Συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών (SERVICE LEVEL AGREEMENT «SLA») ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για CLOUD πακέτα ή / και εικονικά πακέτα διακομιστή (VIRTUAL PRIVATE SERVER PLAN) και / ή ιδιωτικού πλάνου διακομιστών (COLOCATION SERVER) και / ή ιδιωτικών διακομιστών (DEDICATED SERVER) ΜΟΝΟ: η Weblogic προσπαθεί να έχει το σύστημα του υπολογιστή είτε φυσικό ή εικονικό διαθέσιμα για την πρόσβαση στο δίκτυο από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου 99,9% του χρόνου. Η διαθεσιμότητα θα πρέπει να καθορίζεται από τις συνδέσεις δικτύου που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε ping, traceroute, και άλλα μέσα ελέγχου ότι ένα σύστημα υπολογιστή είναι συνδεδεμένος και λειτουργικό, από τους διαχειριστές της Weblogic. Η WebLogic διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση ενός τείχους προστασίας ή αλλιώς σύστημα που εμποδίζει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε και όλα τα συστήματα υπό τον έλεγχό της. Ένα τέτοιο τείχος προστασίας του συστήματος ή με άλλο τρόπο πρόληψης της πρόσβασης δεν είναι μια παραβίαση της διαθεσιμότητας του δικτύου. Ο χρόνος διακοπής μετριέται 10 λεπτά μετά την κοινοποίηση της αποτυχίας του δικτύου μέσω του online συστήματος υποστήριξης της Weblogic. Αν το ίδιο το σύστημα υποστήριξης είναι απρόσιτο, το αίτημα θα πρέπει να ξεκινήσει με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο support_at_weblogic.host.

59. Οι διαχειριστές της Weblogic θα καθορίσουν το τέλος του χρόνου διακοπής από ένα traceroute και / ή ping και / ή άλλα μέσα ελέγχου για τη διαθεσιμότητα του δικτύου υπολογιστών στην ιστοσελίδα ή / και το μηχάνημα του χρήστη εκτός του δικτύου της Weblogic.

60. Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του χρήστη ή / και το cloud ή / και ο ιδιωτικός διακομιστής και / ο εικονικός ιδιωτικός διακομιστής ή / και το συνδυασμένο σύστημα διακομιστών δεν είναι διαθέσιμο για λιγότερο από 99.9%, η Weblogic θα πιστώσει αμοιβή υπηρεσιών του επόμενου μήνα ως εξής. Η πίστωσης του χρήστη θα πρέπει να είναι αναδρομική και μετριέται σε 24 ώρες την ημέρα ενός ημερολογιακού μήνα, με τη μέγιστη πίστωση να μην υπερβαίνει το 50% της μηνιαίας χρέωσης υπηρεσιών για τον πληγείσα μήνα.

- 95% έως 99,9% - ο λογαριασμός σας θα πιστωθεί το 10% της μηνιαίας αμοιβής σας
- 90% έως 94,9% - ο λογαριασμός σας θα πιστωθεί το 20% της μηνιαίας αμοιβής σας
- 89,9% ή κάτω από - ο λογαριασμός σας θα πιστωθεί το 50% της μηνιαίας αμοιβής σας

61. Πίστωσης δεν παρέχετε στο χρήστη σε περίπτωση που ο χρήστης έχει οποιαδήποτε διακοπή που προκύπτει από:

- Προγραμματισμένη συντήρηση, όπως δημοσιεύτηκε από καιρό σε καιρό στο www.Weblogic.host ή / και άλλα μέσα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε e-mail, ηλεκτρονικών και / ή ηλεκτρομαγνητικά μέσα ηχητικά ή / και βίντεο,

- Τη συμπεριφορά σας ή την απόδοση ή την αδυναμία του εξοπλισμού, εγκαταστάσεων ή τις εφαρμογές σας,
περιστάσεις πέραν του εύλογου ελέγχου της Weblogic, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πράξεις κάθε κυβερνητικού οργάνου, πολέμου, πραξικόπημα, εξέγερση, δολιοφθορά, εμπάργκο, καταιγίδα, ηλιακή καταιγίδα, η πτώση μετεωριτών, οι επιπτώσεις απο διαστημικά απόβλητα, τυφώνα, ανεμοστρόβιλο, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, απεργία ή άλλης διαταραχής εργασίας, διακοπή ή καθυστέρηση στη μεταφορά, μη διαθεσιμότητα ή / και διακοπή και / ή καθυστέρηση στις τηλεπικοινωνίες ή τις υπηρεσίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης μετάδοσης DNS, καταχώριση domain name / μεταφορά, αποτυχία του λογισμικού τρίτων ή υλικού ή την αδυναμία για την απόκτηση των πρωτευ'οντων υλικών, τις προμήθειες, ή την ισχύ που χρησιμοποιούνται ή εξοπλισμού που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας σας,

ο χρήστης σπάζοντας οποιαδήποτε πολιτική συμφωνία με τη Weblogic των Όρων Χρήσης της Υπηρεσίας και της Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης προκαλώντας μια μηχανή να αποτύχει, ως αποτέλεσμα.

όρια τεχνικής υποστήριξης

62. Η Weblogic παρέχει τεχνική υποστήριξη για το χρήστη που περιλαμβάνει μέσα στην περιοχή γνώσεων και εμπειρίας μόνο. Τέτοια εμπειρία περιλαμβάνει βοήθεια, την αντιμετώπιση προβλημάτων και τον εντοπισμό σφαλμάτων της διασύνδεσης πίνακα ελέγχου cPanel, διακομιστές ή / και δίκτυα στο πλαίσιο άμεσης ευθύνης μας μας και οποιαδήποτε θέματα συναφή με φιλοξενία.

63. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας βοηθήσουμε σε περίπτωση που μια ερώτηση δεν σχετίζεται με την τεχνική υποστήριξη μας. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν είναι η Weblogic υποχρεωμένη να βοηθήσει τον χρήστη σε εγκαταστάσεις των νέων μονάδων της εφαρμογής, τα πρότυπα ή / και τις γλώσσες προγραμματισμού, ούτε στην παροχή βοήθειας για τυχόν λάθη που παράγονται από όλες τις εφαρμογές που έχουν τροποποιηθεί από το χρήστη στο παρελθόν.

Αποζημίωση

64. Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώνει και να απαλλάσει την Weblogic, θυγατρικές της Weblogic, καθώς και καθένα από τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, πράκτορες και υπαλλήλους από και ενάντια σε οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, απώλειες, ζημίες, ποινές, πρόστιμα, τιμωρητικές ζημιές, ποσά σε τόκους, έξοδα και τις εκταμιεύσεις των κάθε είδους και φύσης απολύτως (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών) που ασκήθηκαν από τρίτους υπό οποιαδήποτε θεωρία της νομικής ευθύνης που προκύπτει από ή σχετίζεται με την πραγματική ή εικαζόμενη χρήση των υπηρεσιών του Πελάτη κατά παράβαση του ισχύοντος δικαίου ή της AUP από τον Πελάτη ή καταγραφής κάθε πρόσωπου που χρησιμοποιεί Πελάτες σχετικά με την ενημέρωση, ανεξάρτητα από το αν το εν λόγω πρόσωπο έχει λάβει άδεια να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες από τον Πελάτη.

65. Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Weblogic (Tetragamma Limited) έναντι υποχρεώσεων ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ:

(1) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Η ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ Weblogic.
(2) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΠΕΛΑΤΗ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ.
(3) ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ
(4) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΤΗΣ Weblogic.

Αποποίηση εγγυήσεων

66. Weblogic δεν εγγυάται ούτε εκπροσωπεί ότι οι υπηρεσίες θα είναι αδιάκοπη, χωρίς σφάλματα, ή απολύτως ασφαλής. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία Weblogic αποποιείται οποιαδήποτε και όλες τις εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία όλοι οι υπηρεσίες που παρέχονται όπως είναι βάση.

Περιορισμός ζημιών

66. H Weblogic δεν ευθύνεται για κανένα μέρος έναντι του άλλου για τυχόν απώλεια κερδών ή οποιαδήποτε έμμεση, άμεση, τυχαία, επακόλουθες ή ποινικές απώλειες ή ζημία οποιουδήποτε είδους, ή για ζημίες που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με τη χρήση εύλογης επιμέλειας, που προκύπτουν σε σχέση με την η συμφωνία, ακόμη και αν έχουν ενημερωθεί ή θα έπρεπε να γνωρίζουν την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

67. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο στη συμφωνία για το αντίθετο, η μέγιστη συνολική ευθύνη της Weblogic και από τους υπαλλήλους, πράκτορες ή οι θυγατρικές της, κάτω από οποιαδήποτε θεωρία του δικαίου (συμπεριλαμβανομένης παραβίαση της σύμβασης, αδικοπραξίας, αντικειμενικής ευθύνης και παράβαση) πρέπει να είναι καταβολή των χρημάτων που δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλεται από τον πελάτη για μια υπηρεσία ενός (1) μήνα.

αντίγραφα ασφαλείας

68. Ο χρήστης συμφωνεί να διατηρεί ένα τρέχον αντίγραφο όλου του περιεχομένου που φιλοξενείται από την Weblogic ασχετα με οποιαδήποτε συμφωνία με την Weblogic που παρέχει εφεδρική υπηρεσία αντίγραφων ασφαλείας.

69. Ο χρήστης ρητά (i) δίνει την άδεια στην Weblogic για να κρατά αντίγραφο ασφαλείας (backup) το σύνολο του δικτυακού τόπου του χρήστη και / ή του λογαριασμού και / ή σύννεφο (cloud) και / ή του ιδιωτικού διακομιστή (dedicated server) και / ή εικονικό ιδιωτικό διακομιστή (vps) ή / και συνδυασμένα συστήματα διακομιστών (collacation servers), συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους, που φιλοξενείται από την Weblogic στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και (ii) συμφωνεί ότι μια τέτοια δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεν αποτελεί παραβίαση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του χρήστη ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

70. Weblogic δεν είναι υποχρεωμένη να κάνει αντίγραφα ασφαλείας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη Weblogic.

71. Weblogic διατηρεί το δικαίωμα να επαναφέρει ένα αντίγραφο ασφαλείας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον πελάτη, εάν μια τέτοια αποκατάσταση είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του λογαριασμού.

αλλαγές στο δίκτυό της Weblogic

72. Αναβαθμίσεις και άλλες αλλαγές στο δίκτυο της Weblogic ή / και τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε αλλαγές στους προμηθευτές λογισμικού, υλικό εξοπλισμό και υπηρεσιών της, μπορεί να επηρεάσουν την εμφάνιση ή τη λειτουργία περιεχομέμου της φιλοξενίας ή / και των εφαρμογών του χρήστη. Η WebLogic διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το δίκτυό της κατά την εύλογη εμπορική κρίση της, και η WebLogic δεν ευθύνεται για τυχόν προκύπτουσα ζημιά στο χρήστη.

Πληροφορίες

73. Πληροφορίες για την Weblogic στο πλαίσιο της συμφωνίας θα δοθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποσπώνται για την υποστήριξη πελατών. Ανακοινώσεις στον Πελάτη θα δοθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και άλλα μέσα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε αποσπάσεις σε δικτυακούς κοινωνικούς τόπους (π.χ. σελίδα twitter) ή / και άλλες μορφές επικοινωνίας, όπως τα ηλεκτρονικά και / ή ηλεκτρομαγνητικά μέσα του ηχητικά ή / και video στο άτομο που αναφέρεται ως πρωτεύων στην επικοινωνια Πελατών σχετικά με το διάταγμα. Τις ανακοινώσεις θεωρείται ότι τις έλαβαν από την ημέρα που μεταδίδονται, ή εάν η ημέρα αυτή δεν είναι εργάσιμη ημέρα, την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα που παραδίδεται. Ο Πελάτης μπορεί να αλλάξει την διεύθυνσή του, με ανακοίνωση που δόθηκε σύμφωνα με το παρόν τμήμα.

ανωτέρα βία

74. Η Weblogic δεν είναι υποχρεωμένη για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη συμφωνία, αν η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης οφείλεται σε κάποια περίπτωση πέρα από τον έλεγχό της Weblogic, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σημαντική αποτυχία ενός τμήματος του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντική αποτυχία του Διαδικτύου , φυσική καταστροφή, πόλεμος, εξέγερση, επιδημία, απεργίες ή άλλες ενέργειες οργανωμένη εργασίας, τρομοκρατική δραστηριότητα, ή άλλες εκδηλώσεις του μεγέθους ή τύπου για τον οποίο προφυλάξεις δεν λαμβάνονται γενικά στη βιομηχανία.

Διαφορές Διοικητικό / Δίκαιο

75. Η Weblogic και ο χρήστης λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουν την επίλυση των διαφορών μεταξύ της Weblogic και του χρήστη με φιλικό τρόπο.

76. Η συμφωνία διέπεται από τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, ως αποκλειστική επιλογή της αρχής δικαίου. Τα δικαστήρια της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας θα έχουν μη αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφασίζουν κάθε διαφορά που θα προκύπτει στη συνέχεια. Η WebLogic διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει νομική δράση κατά οποιουδήποτε χρήστη, εάν ο χρήστης έχει βρεθεί να είναι στην παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης Υπηρεσίας. Η συμφωνία δεν διέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών.

77. Το Κεντρικά Γραφεία της Weblogic βρίσκονται σε Τσουτσουλίγκοβο, Πέτριτς, 2865, Μπλακόεβραντ, Βουλγαρία. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Weblogic μέσω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ιστοσελίδα. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να επισκεφθούν τα Κεντρικά Γραφεία ανά πάσα στιγμή.

78. Ανεξάρτητα από τον τόπο της υπογραφής αυτής της συμφωνίας, συμφωνείτε ότι για τους σκοπούς του τόπου η παρούσα σύμβαση εγγράφεται στο Πέτριτς, Δημοκρατία της Βουλγαρίας, και οποιαδήποτε διαφορά θα εκδικασθεί στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας στο Πέτριτς. Οι αντίδικοι / κατηγορούμενοι παραιτούνται από περαιτέρω αντιρρήσεις ως προς τον τόπο, και αναγνωρίζουν ότι η τοποθεσία για κάθε τέτοια διαφορά θα πραγματοποιηθεί στα δικαστήρια της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ της Weblogic ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ που καταβάλει ο πελάτης για ένα (1) ημερολογιακό μήνα υπηρεσίας.

Διάφορα

79. Κάθε μέρος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι ο αντίδικος διατηρεί την αποκλειστική κυριότητα και τα δικαιώματα εμπορικών σημάτων της, τα σήματα υπηρεσιών, εμπορικά μυστικά, τις εφευρέσεις, τα πνευματικά δικαιώματα, και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κανένα μέρος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα ή το εμπορικό σήμα του άλλου μέρους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους. Τα μέρη προτίθενται για τη σχέση τους να είναι εκείνη των ανεξάρτητων εργολάβων και όχι μια συνεργασία, κοινοπραξία, ή με τον εργοδότη / εργαζόμενου. Κανένα μέρος δεν θα αυτοπαρουσιάζεται να είναι πράκτορας του άλλου. Κάθε μέρος αναγνωρίζει ότι δεν έχει καμία εξουσία ή εξουσία να δεσμεύει την άλλη σε οποιαδήποτε συμφωνία και ότι δεν θα αντιπροσωπεύουν σε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει τέτοια δύναμη ή αρχή. Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με μια επίσημη γραπτή συμφωνία που υπογράφεται από τα δύο μέρη. Οι όροι για την εντολή αγοράς του Πελάτη ή σε άλλες μορφές επιχειρήσεων δεν είναι δεσμευτικές για την Weblogic εκτός εάν έχουν ενσωματωθεί ρητώς σε μια επίσημη γραπτή συμφωνία που υπογράφεται από τα δύο μέρη. Αποτυχία ή καθυστέρηση στην επιβολή οποιαδήποτε διάταξη της συμφωνίας, κάθε μέρος δεν θα θεωρηθεί ως παραίτηση των δικαιωμάτων του μέρους αυτού σε σχέση με την εν λόγω διάταξη ή κάθε άλλη διάταξη της συμφωνίας. Παραίτηση ενός μέρους οποιουδήποτε δικαιώματός της στο πλαίσιο της συμφωνίας δεν αποτελεί παραίτηση από οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα της σε σχέση με την προηγούμενη, ταυτόχρονη ή μελλοντική εμφάνιση, είτε παρόμοιας φύσης ή όχι. Οι λεζάντες στη συμφωνία δεν αποτελούν μέρος της συμφωνίας, αλλά για τη διευκόλυνση των μερών. Οι ακόλουθες διατάξεις θα επιβιώσουν λήξη ή τον τερματισμό της συμφωνίας: Τέλη, υποχρεώσεις αποζημίωσης, διατάξεις περιορισμού της ευθύνης και αποποίηση εγγυήσεων, διατάξεις που αφορούν την κυριότητα της διανοητικής ιδιοκτησίας, οι διάφορες διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που από τη φύση τους προορίζονται να επιβιώσουν λήξη της συμφωνίας. Δεν υπάρχουν επωφελούμενοι τρίτοι της συμφωνίας. Ούτε οι ασφαλιστές ούτε οι πελάτες της μεταπωλητές είναι δικαιούχοι τρίτο συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας. Ο Πελάτης δεν μπορεί να μεταβιβάσει τη συμφωνία χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Weblogic. Η έγκριση της WebLogic για εκχώρηση εξαρτάται από τα κριτήρια έγκρισης της πίστωσης του εκδοχέα συνάντησης της Weblogic. Η WebLogic μπορεί να εκχωρήσει τη Σύμβαση, εν όλω ή εν μέρει. Η παρούσα συμφωνία μαζί με την Τάξη και AUP αποτελεί πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο και υπερισχύει και αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη συνεννόηση ή την ανακοίνωσή της, γραπτή ή προφορική.

Διαφημιστικά Τιμές & Προσφορές

80. H Weblogic μπορεί να προσφέρει μετέπειτα τιμές προσφοράς ή ειδικές προσφορές, οι όροι των οποίων μπορεί ή δεν μπορεί να είναι ευνοϊκότεροι από τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες σας. Οποιεσδήποτε τέτοιες προσφορές ή οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις υποχρεώσεις σας βάσει της παρούσας συμφωνίας. Διαφημιστικά αμοιβές μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που, στο βαθμό που έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, διέπουν. Διαφορετικές αμοιβές προώθησης και ειδικές προσφορές δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους.

81. Έχουμε διάφορες ειδικές προσφορές που περιλαμβάνουν ένα όνομα τομέα. Το κόστος του εν λόγω όνομα τομέα είναι συνήθως καλύπτεται από την καταβολή του πρώτου μήνα. Ως αποτέλεσμα αυτές οι προσφορές μας δεν επιστρέφονται και δεν καλύπτονται από την εγγύηση χρημάτων των 14 ημερών μας πίσω.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

82. Ο χρήστης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των προϊόντων του χρήστη μαζί με όλο το περιεχόμενο και τα υλικά που εμφανίζονται στο διαδίκτυο ή σε προϊόντα του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό:

83α. την ακρίβεια και την καταλληλότητα του περιεχομένου και των υλικών που εμφανίζονται μέσα στο κατάστημα ή σχετίζονται με τα προϊόντα του χρήστη,

83b. εξασφαλίζοντας ότι το περιεχόμενο και τα υλικά που εμφανίζονται μέσα στο κατάστημα ή σχετίζονται με τα προϊόντα του χρήστη δεν παραβιάζουν ή παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, και

83c. εξασφαλίζοντας ότι το περιεχόμενο και τα υλικά που εμφανίζονται μέσα στο κατάστημα ή σχετίζονται με τα προϊόντα του χρήστη δεν είναι δυσφημιστικό ή άλλως παράνομο. Ο χρήστης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον τελικό υπολογισμό και την εφαρμογή της μεταφοράς και του ΦΠΑ. Ο χρήστης θα είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποδοχή, την επεξεργασία και την πλήρωση τυχόν παραγγελίες των πελατών, καθώς και για τον χειρισμό τυχόν ερωτήσεων των πελατών ή καταγγελίες που προκύπτουν από αυτές.

84. Ο χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για την ασφάλεια όλων των αριθμών πιστωτικών καρτών των πελατών και των σχετικών πληροφοριών των πελατών, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση, ως αποτέλεσμα της διεξαγωγής συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω της ιστοσελίδας του χρήστη ή / και το σύστημα του υπολογιστή. Ο χρήστης θα κρατήσει όλες αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο βαθμό φροντίδας και ασφάλειας, όπως ο χρήστης χρησιμοποιεί απόρρητες πληροφορίες του / της.

Στατική και Δυναμική προσωρινή αποθήκευση περιεχομένου

85. Ο χρήστης ρητά (i) δίνει άδεια στην WebLogic για να αποθηκεύετε προσωρινά το σύνολο της ιστοσελίδας του χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους, που φιλοξενείται από την Weblogic στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και (ii) συμφωνεί ότι η εν λόγω προσωρινή αποθήκευση δεν αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του χρήστη ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

Ιδιοκτησία IP Διεύθυνσης

86. Η Weblogic διατηρεί και ελέγχει την κυριότητα όλων των αριθμών IP και διευθύνσεις που μπορεί να εκχωρηθούν στο χρήστη από την Weblogic από τα αποθεματικά της, είναι κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το δικαίωμα να αλλάξει ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε και όλες αυτές οι αριθμοί IP και διευθύνσεις.

Κατοχύρωση Ονόματος και μεταφορά

87. Ο χρήστης συμφωνεί να πληρώσει την Weblogic πριν από την αποτελεσματικότητα της επιθυμητής καταχώρησης domain name, η τότε τρέχουσα τιμή που εκτίθενται στον πίνακα τιμών της Weblogic για την αρχική καταχώρηση του domain name και θα πρέπει ο χρήστης να επιλέξει να ανανεώσει την εγγραφή, μεταγενέστερες ανανεώσεις της καταχώρησης. Όλα τα τέλη δεν επιστρέφονται, εν όλω ή εν μέρει, ακόμη και αν το domain name registration του χρήστη έχει ανασταλεί, ακυρωθεί ή μεταφερθεί πριν από τη λήξη της τρέχουσας περιόδου ισχύος της εγγραφής του χρήστη. Η WebLogic διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα τέλη, προσαυξήσεις, τέλη ανανέωσης ή νέα τέλη ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Το όνομα τομέα του χρήστη δεν θα καταχωρηθεί έως ότου λάβουμε την πραγματική καταβολή του τέλους εγγραφής, και έχουμε επιβεβαιώσει την εγγραφή του χρήστη σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Weblogic στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην αίτηση εγγραφής του χρήστη. Σε περίπτωση χρέωσης από μια εταιρεία της πιστωτικής κάρτας (ή παρόμοια δράση από άλλο πάροχο πληρωμής που επιτρέπεται από την Weblogic) σε σχέση με τις πληρωμές του τέλους καταχώρισης για καταχώριση domain name του χρήστη, ο χρήστης συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι η καταχώριση ονόματος τομέα θα μεταφερθούν στην Weblogic ως φορέας πληρωμής για την εν λόγω εγγραφή στο μητρώο και ότι διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που αφορούν το εν λόγω όνομα τομέα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, το δικαίωμα να κάνει το όνομα τομέα διατίθενται σε άλλα μέρη για την αγορά. Η WebLogic θα επαναφέρει την καταχώρηση domain name του χρήστη αποκλειστικά κατά την κρίση της WebLogic, και με την επιφύλαξη παραλαβή μας την πρώτη εγγραφή ή ανανέωση τέλος και τότε τρέχουσα αμοιβή επαναφορά μας.

88. Ο χρήστης συμφωνεί να πληρώσει την Weblogic πριν από την αποτελεσματικότητα της αίτησης μεταφοράς domain name, το τότε τρέχον ποσό που εκτίθενται στον πίνακα τιμών της Weblogic για την αρχική αίτηση μεταφοράς του domain name. Ο χρήστης συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι η μεταφορά domain name αν θα αποτύχει, τα τέλη δεν επιστρέφονται, για τους ακόλουθους λόγους, αλλά δεν περιορίζονται σε:

88α. - Καμία απόκριση από τον Εγγεγραμένο Κάτοχο Όνοματος ή Διοικητική Επικοινωνία.

88b. - Το όνομα τομέα βρίσκεται σε κλειδωμένη κατάσταση και δεν υπάρχει αίτημα από εγγεγραμμένο κάτοχο Όνομα ή διοικητική επαφή για την αλλαγή του καθεστώτος.

88c. - Τη χρονική περίοδο η καταχώρηση του domain name λήξει ή άλλους περιορισμούς, εκτός από κατά τη διάρκεια των πρώτων 60 ημερών από την αρχική εγγραφή ή κατά τη διάρκεια των πρώτων 60 ημερών μετά από ένα καταχωρητή μεταφοράς.

89. Ο χρήστης συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι η αποτυχία ή η επιτυχία της μεταφοράς domain name θα είναι / αποκλειστική του ευθύνη, και η Weblogic δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για την αποτυχία της μεταφοράς όνομα τομέα για οποιοδήποτε λόγο.

90. εγγραφές τομέα δεν επιστρέφεται. Παρακαλώ μην αγοράσετε το domain name μέχρι να είστε σίγουροι ότι είναι ακριβώς αυτό που θα θέλατε να αγοράσετε.

Πολιτική Απορρήτου

91. Weblogic ακολουθεί τις αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές της Πολιτικής Απορρήτου. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως αυτή τη δήλωση.

92. e-mail ή / και κλήσεις ή / και άλλες μέθοδοι επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων λεκτική επικοινωνία μεταξύ του χρήστη / ων και της Weblogic μπορεί να καταγράφονται και μπορεί να φυλάσσονται το μέγιστο χρονικό διάστημα 6 μηνών για περαιτέρω αξιολόγηση. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών.

93. Ο Πελάτης συμφωνεί να επιτρέψει στη Weblogic πρόσβαση στην ιστοσελίδα και / ή διακομιστή, χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στην στην Weblogic. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί ότι Weblogic μπορεί να εκτελέσει περιοδικούς ελέγχους για την παραβίαση των Όρων Χρήσης της Υπηρεσίας.

TOP Positive SSL